Collabó B.V., gevestigd op Baron van Brakelstraat 1 6612 AN in Nederasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het website-adres is:

https://welcome2collabo.nl

Daar staan ook de contactgegevens.

Persoonsgegevens die Collabó verwerkt

Collabó verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Collabó verstrekt.

De persoonsgegevens die worden verwerkt op welcome2collabo.nl:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen. Zie hiervoor de informatie over cookies onderaan deze pagina.

Buiten de website gebruikt Collabó ook uw telefoonnummer(s), factuur- en betaalgegevens en functie (indien u die aan ons heeft gemeld).
Daarnaast kan het zijn dat u Collabó tijdens de voorbereiding of de opdracht persoonlijke informatie geeft over u zelf of anderen. Wij beseffen dat dit gevoelige informatie kan zijn en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Collabó persoonsgegevens verwerkt

Collabó verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Eventuele acquisitie voor (vervolg)opdrachten.

De wettelijke grondslagen op basis waarvan dit gebeurt zijn:

  • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  • Gerechtvaardigd belang: In sommige gevallen heeft een bedrijf er belang bij om gegevens van een persoon te verwerken. Dat noemt men het gerechtvaardigd belang. Als dat belang zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkene, dan mag een bedrijf de persoonsgegevens van de betrokkene verwerken om het gerechtvaardigde belang van het bedrijf te dienen. Een voorbeeld van zo’n belang is het commerciële belang van een bedrijf om klanten marketingaanbiedingen te doen.
Hoe lang Collabó persoonsgegevens bewaart

De bewaartermijn van de persoonsgegevens is 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Collabó deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en alleen met uw nadrukkelijke toestemming; daarnaast om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Collabó en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Collabó van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vervolgens een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Collabó wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Collabó persoonsgegevens beveiligt

Collabó neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Collabó neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Collabó gebruikt

Zie Cookiebeleid

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.